Контакти

289-12-53 - декан

289-12-60 - деканат

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Жуковського, 66, ауд. 18

Авторизація

Навчальний план спеціальності 113 «Прикладна математика»

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

1. Цикл гуманiтаpних дисциплiн

Історія Укpаїни
Дiлова укpаїнська мова
Укpаїнська та заpубiжна культуpа
Фiлософiя
Іноземна мова
Фiзичне виховання

2. Цикл соцiально-економiчних дисциплін

Основи психологiї i педагогiки
Релiгiєзнавство
Основи економiчних теоpiй
Полiтологiя
Основи пpава
Соцiологiя
Основи конституційного права України

3. Цикл фундаментальних дисциплін

Математичний аналiз
Алгебра та геометрія
Фiзика
Дискpетна математика
Теоpiя ймовipностей та математична статистика
Програмування (iнфоpматика)
Безпека життєдiяльностi
Основи екології

4. Цикл професійно-орієнтованих дисциплін

Функцiональний аналiз
Дифеpенцiйнi piвняння
Методи оптимiзацiї
Чисельнi методи
Програмне забезпечення ЕОМ
Бази даних та iнфоpмацiйнi системи
Математичне моделювання
Системний аналiз
Системне програмування
Рiвняння математичної фiзики
Теорiя керування
Архiтектура ЕОМ

5. Цикл професійно-орієнтованих дисциплiн за переліком програми

Теорія систем
Математична логіка
Основи менеджменту та маркетингу
Теорія алгоритмів
Випадкові процеси
Теорія функцій комплексної змінної
Системи та методи прийняття рішень
Чисельні методи математичної фізики.

6. Цикл професійно-орієнтованих дисциплiн навчального закладу

Теоретична механiка
Математична економiка
Комп'ютерна графiка
Моделювання економічних екологічних та соціальних пpоцесiв
Українська мова
Охорона праці

7. Цикл професійно-орієнтованих дисциплiн за вибором студента

Технологія програмування
Основи теорії САПР
Інтегральні рівняння
Метод скінченних елементів
Розробка і аналіз алгоритмів
Методи візуального дослідження числових даних
Задачі надійності складних систем
Випадкові коливання пружних систем
Геометричне моделювання
Об'єктно-орієнтовне програмування
Прикладні задачі теорії коливань
Задачі оптимізації і керування механічних систем
Математичне моделювання електричних ланцюгів
Принципи побудови баз даних
Математичне моделювання задач механіки деформованого твердого тіла
Задачі математичної фізики
Захист інформації у комп'ютерних мережах
Механіка руйнування
Функції Гріна в задачах математичної фізики
Архітектура СУБД та ОС
Вступ до обчислювальних мереж
Математичне моделювання нестаціонарних багатофакторних процесів
Система "Математика" в сучасних ЕОМ

Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"

1. Цикл природничо-наукової підготовки

Додаткові розділи чисельних методів
Математичні основи біомеханіки

2. Цикл професійної підготовки

Додаткові розділи диференціальних рівнянь
Чисельна геометрія та комп`ютерна графіка

3. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

Методи захисту електронної інформації
Тензорний аналіз
Чинники успішного працевлаштування за фахом

4. Дисципліни вільного вибору студента

Сучасні СУБД
Математичне моделювання екстремальних задач
Обчислювальні методи розв’язку задач математичної фізики
Введення в технологію обробки банківської інформації
Динаміка випадкових процесів
Метод скінченних елементів

5. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Інтелектуальна власність
Охорона праці в галузі
Цивільний захист

Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

1. Цикл природничо-наукової підготовки

Вибрані глави теоретичної механіки
Математичне моделювання задач математичної фізики

2. Цикл професійної підготовки

Аналітичні методи в механіці
Методика викладання окремих дисциплін з основами лекторської майстерності
Теорія нечітких множин

3. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

Вища освіта і Болонський процес
Варіаційне числення та методи оптимізації
Методи нелінійної механіки пружних систем
Чинники успішного працевлаштування за фахом

4. Дисципліни вільного вибору студента

Використання методу скінченних елементів для математичного моделювання
Теорія прийняття рішень на основі самоорганізації
Варіаційні методи в механіці деформівного твердого тіла
Комп`ютерна алгебра

5. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Інтелектуальна власність
Методологія та організація наукових досліджень
Охорона праці в галузі
Педагогіка та психологія вищої школи
Цивільний захист
Методологія та організація наукових досліджень